Политика за поверителност на Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД

Последна промяна: 11.03.2019 г.

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. Настоящата Политика за поверителност описва как събираме, използваме, обработваме и разкриваме информацията за Вас, включително лични данни във връзка с достъпа Ви и използването на услугите предоставяни от Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност по всяко време. Последната ѝ актуална версия ще може да намерите на: www.datecspay.bg. Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта ни или чрез друг комуникационен канал. Ако не сте съгласни с променената Политика за поверителност, Вие можете да прекратите Договорите си с нас. Ако не упражните правото си да прекратите договорите с нас преди датата на влизане в сила на изменената Политика за поверителност, Вашето използване на услугите ни ще бъде предмет на изменената Политика за поверителност.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

 1. Каква информация събираме

  Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните, от трети лица, или могат да бъдат генерирани от нас във връзка с обслужването Ви като клиент.

  1. Когато се регистрирате за услугите ни, ние събираме лична информация за Вас, включваща цялото Ви име, адрес, дата на раждане, документ за самоличност и цялата информация, съдържаща се в него, имейл адрес и телефонен номер. Ние събираме също информация за Вашата търговска дейност, включваща името на Вашата компания, юридическата ѝ форма, типа, естеството и целта на Вашата търговска дейност, фирмения Ви адрес, фирмения Ви телефонен номер, управителите и собствениците на компанията.
  2. За да можем да извършваме изплащания към Вас въз основа на трансакциите, които извършвате, ние събираме данни за Вашата банкова сметка.
  3. За да потвърдим Вашата самоличност съгласно приложимото законодателство за борба с прането на пари и за да предотвратяваме измами, може да събираме информация за Вас от агенции - трети страни, включваща, но не само, оценка на Вашата кредитоспособност, финансовата Ви история, съдебни решения, дялов капитал, номер по ЗДДС, регистрационен номер на Вашата компания, датата на регистрацията ѝ, както и управителния ѝ съвет.
  4. Като платежна институция ние спазваме множество нормативни разпоредби. За изпълнението на нашите законови задължения събираме данни и предоставяме информация към държавни органи и институции като БНБ, НОИ, НАП, съдилища, прокуратура, ДАНС и др. при спазване на съответните законови процедури.
  5. Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, свързана с Вашите трансакции, включваща час и дата, местоположение, сума на трансакцията, начин на плащане и данни за картодържателя.
  6. Събираме и обработваме Вашите лични данни също и за постигане и запазване на легитимния интерес на Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД или на трета страна. Това включва случаи като телефонни записи (например при сигнали, уведомяване за загубени платежни инструменти или при предоставяне на информация, запитвания при контакт център); мерки за защита на служителите, клиентите и собствеността на Дружеството (например като пропускателния режим в Дружеството); превенция и проучвания при измами и криминални деяния; при жалби и за удовлетворяване на искания, спорове, вкл. в хода на съдебни производства.
  7. Когато осъществявате достъп до нашия сайт или използвате някое от мобилните ни приложения, може автоматично да събираме информация, включваща, но не само, Вашия IP адрес, операционната Ви система, типа браузър, идентификаторите на Вашия компютър или мобилно устройство, датата и часа на Вашето посещение, както и поведението Ви по време на посещението.
  8. Ние обработваме също данни, които сме получили на законово и легитимно основание от институционални регистри (например Централния кредитен Регистър (БНБ), НОИ, Камарата на ЧСИ; от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията); медии, публикувани официални списъци на лица спрямо, които се прилагат санкционни действия.
 2. Как използваме информацията, която събираме

  Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително Ваши лични данни, за да предоставим, разберем, подобрим и развием предоставяната услуга, да създадем и поддържаме сигурна среда, за целите на нашия легитимен интерес и за да изпълним законовите си задължения.

  1. Ние използваме събраната за Вас информация, за да можем да Ви предоставяме нашите услуги и да Ви даваме уместна информация, включваща отчети за трансакциите, отчети за изплащанията, предупреждения за сигурността и съобщения относно поддръжката; приемане, обработване и администриране на поръчки за терминали; обработване на покупки, издаване на фактури или други видове платежни документи за обработваната заявка.
  2. Ние се задължаваме да използваме събраната за Вас информация, за да подобряваме и персонализираме нашите услуги.
  3. Можем да използваме събраните от Вас данни, за да Ви изпращаме съобщения по повод новини и актуализации на нашите Услуги, както и да Ви информираме за всички промоции, стимули и награди, които предлагаме ние и/или нашите партньори, освен ако не изберете да се откажете от такива съобщения.

   Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения чрез таблото за управление или да изпратите по имейл искането си за отмяна на това съгласие на DPO@datecspay.bg. Можем да продължим да Ви предлагаме услугите на Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД и без тази допълнителна услуга.

  4. Може също така да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ и пикселни маркери (вж. раздел 6 за повече подробности) информация, за да проследяваме и анализираме Вашето поведение при използване на нашите услуги, както и всички действия, имащи отношение към промоциите, стимулите и наградите във връзка с нашите услуги.
  5. Може да използваме събраната за Вас информация, за да защитаваме правата си и да разследваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности, както и за всякаква друга цел, за която сте били известени във връзка с нашите услуги. Можем да ползваме информацията както и за провеждане на одити на сигурността и оценка на риска.
 3. С кого споделяме събраната за Вас информация
  1. До степента, до която е необходимо, може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел обработка на Вашите платежни трансакции, които трети страни включват доставчици на услуги за предотвратяване на измами и за потвърждение на самоличността, финансови институции, обработващи плащанията организации, асоциации за платежни карти и други, представляващи част от процеса на плащане и събиране на суми.
  2. Може да разкриваме събраната за Вас информация на трети страни във връзка със сливания, продажба на фирмени дялове или активи, финансиране, придобиване, ликвидационна разпродажба, ликвидация на цялата търговска дейност или на част от нея.
  3. Може да разкриваме събраната за Вас информация, (i) ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби; (ii) за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики; (iii) за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги; (iv) за да защитаваме своите права.
  4. Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.
  5. Ние може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделния потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели.
  6. Доставчици на услуги, агенти, наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство могат също да получат данните, например: фирми, работещи в областта на банковите услуги, ИТ услуги, логистика, СМС доставчици, телекомуникации, копирни услуги, събиране на вземания, консултации, продажби и маркетинг, банки кореспонденти, както и оператори на картови и платежни услуги и системи като Борика АД, VISA, Mastercard, Бисера, Рингс.
  7. Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство. Тези държави е възможно да не предлагат същото ниво на защита на събраната за Вас информация. Въпреки това ние ще продължим да събираме, съхраняваме и използваме събраната за Вас информация в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД гарантира, че третите фирми/страни споделят информация само с онези организации, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и при наличие на договорни взаимоотношения с такива страни.
 4. Сигурност на данните
  1. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Когато влезете във Вашата Сметка, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология със 128-битово криптиране с висока степен на сигурност.
  2. Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход във вашата профилна страница на сайта ни. Ако смятате, че данните Ви за вход във системата ни са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт или през мобилното ни приложение, но трябва и незабавно да се свържете с нашия екип по поддръжка на клиентите.
  3. Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп.
 5. Запазване и съхранение на личните Ви данни
  1. По закон сме задължени да съхраняваме определени записи на събраната за Вас информация за период не по-малък от пет (5) години след прекратяване на договора ни. В противен случай си запазваме правото да изтрием и унищожим цялата събрана за Вас информация при прекратяване на договора ни, освен ако Вие не поискате друго. Ако бъде постигнато съгласие, ние ще продължим да съхраняваме Вашата информация, например историята на Вашите трансакции, която може да Ви е необходима за счетоводни нужди.
  2. Независимо от горното, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. В зависимост от услугите, които са били предприети от Датекс Пеймънт Технолоджи с оглед развитие на взаимоотношенията, може да ни се наложи за правни цели да запазим определени данни за период от пет години, считано от датата на искане за заличаване на данните. Не можем да продължим да предоставяме услугите на Датекс Пеймънт Технолоджи, ако поискате изтриването на Вашите данни.
  3. Можете да поискате изтриването на Вашите данни чрез таблото за управление на сайта ни или по електронната поща на DPO@datecspay.bg.
 6. „Бисквитки“ и пикселни маркери
  1. На нашия сайт и в нашите приложения ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.
  2. Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: (i) за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания; (ii) за да направим работата на нашите сайтове и приложения по-ефективна; (iii) за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои — не; (iv) за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашата Сметка и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата; (v) за да ни помагат да изпълняваме регулаторните си задължения, като например да противодействаме на прането на пари и измамите.
  3. Някои „бисквитки“ може да не са свързани със Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни — за повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.
  4. „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас.
  5. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт, нашето мобилно приложение или нашия уеб-базиран софтуер, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.
  6. Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство — или трябва да спрете да използвате услугите. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.
 7. Вашите права

  Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция пред Администратора чрез изпращане на съобщение от регистрирания Ви имейл за Услугата до посочената по-долу имейл адрес. Моля имайте предвид, че при получаване на Вашия имейл ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок, в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

  1. Управление на Вашата информация

   Вие имате право да получите следното:

   • Потвърждение дали и къде ние обработваме Вашите лични данни;
   • Информация за целите на обработката
   • Информация относно категориите лични данни, които се обработват;
   • Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;
   • Информация за периода, за който лични данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);
   • Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение;
   • Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор; Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор;
   • Информация, в случай че лични данни не са събрани от Вас, за източниците на личните данни
   • Информация за съществуването и обяснение на логиката използвана в каквато и да е автоматична обработка;
   • Допълнително, Вие имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват.
  2. Изменение на неверни или непълни лични данни.

   Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни лични данни относно Вас (и които Вие не можете да актуализирате посредством онлайн достъп до услугите ни).

  3. Достъп до личните данни и Преносимост.

   Вие имате правото да:

   • Получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който позволява многократна употреба;
   • Трансферирате Вашите лични данни от един администратор до друг;
   • Съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство; и
   • Прехвърлите Вашите лични данни директно между администратори без усложнения.
   • Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.
  4. Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.

   В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие Вие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай, че сте оспорвали точността на Вашата информация; (ii) В случай, че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай, че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай, че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

  5. Възражение срещу обработката

   В определени юрисдикции, приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели (включително за профилиране), в случай, че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай, че Вие възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай, че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права. Моля имайте предвид, че Администраторът е платежна институция и е задължено съгласно законодателството за мерките срещу изпиране на пари да извършва профилиране на риска на неговите клиенти при установяване на взаимоотношения и по време на съществуване на отношенията и това е наш легитимен интерес. В случай, че Вие желаете да преустановим обработката на Вашите лични данни за конкретни дейности, които са легитимни интереси за нас, Вие ще трябва да прекратите договора ни или ние може да бъдем принудени да спрем да Ви предоставяме някои или всички функционалности на услугата.

   Където Вашите лични данни се обработват за целите на маркетинг, Вие можете, по всяко време, да поискате от нас да преустановим обработката за целите на директен маркетинг като ни пишете DPO@datecspay.bg.

  6. Подаване на жалби

Ако не сте доволни, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните. Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. Може ли деца да използват нашите продукти

  Услугите ни не са предназначени за физически лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни от деца или други недееспособни физически лица, които не могат да използват услугите ни. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18 години, ние незабавно ще я изтрием освен ако не сме законово задължени да запазим такава информация. Моля свържете се с нас, в случай, че считате, че погрешно или поради небрежност събираме информация от физически лица под 18-годишна възраст на DPO@datecspay.bg.

 2. Връзка

Мнения или въпроси относно настоящата политика за поверителност могат да бъдат изпращани на:

По имейл: DPO@datecspay.bg
По пощата: Data Protection Officer, Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД, Бул. Цариградско шосе 115А, София 1784, България